بکندباز

تابع ‎atanh()‎‎ در ‎C++‎

Returns the area hyperbolic tangent of x.

The area hyperbolic tangent is the inverse operation of the hyperbolic tangent.

/* atanh example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* tanh, atanh */

int main ()
{
double param, result;
param = tanh(1);
result = atanh(param) ;
printf ("The area hyperbolic tangent of %f is %f.n", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
Value whose area hyperbolic tangent is computed, in the interval [-1,+1].
If the argument is out of this interval, a domain error occurs.
For values of -1 and +1, a pole error may occur.

مقدار خروجی

Area hyperbolic tangent of x.

If a domain error occurs:
– And math_errhandling has MATH_ERRNO set: the global variable errno is set to EDOM.
– And math_errhandling has MATH_ERREXCEPT set: FE_INVALID is raised.

If a pole error occurs:
– And math_errhandling has MATH_ERRNO set: the global variable errno is set to ERANGE.
– And math_errhandling has MATH_ERREXCEPT set: FE_DIVBYZERO is raised.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*