بکندباز

تابع ‎fmin()‎‎ در ‎C++‎

آرگومان کوچکتر  را از بین x و y بر می گرداند. (یا x یا y)
اگر یکی از آرگومان ها NaN باشد،  آرگومان دیگر برگردانده می شود.

/* fmin example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* fmin */

int main ()
{
printf ("fmin (100.0, 1.0) = %fn", fmin(100.0,1.0));
printf ("fmin (-100.0, 1.0) = %fn", fmin(-100.0,1.0));
printf ("fmin (-100.0, -1.0) = %fn", fmin(-100.0,-1.0));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x, y
مقادیری که می خواهیم تابع از بین آن ها مینیمم را انتخاب کند.

مقدار خروجی

مقدار عددی مینیمم آرگومان ها


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*