بکندباز

تابع ‎isunordered()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا  x یا y مقادیر نامرتب هستند یا خیر

اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، آرگومان ها نامرتب هستند و تابع true را برمی گرداند. تابع در هیچ موردی هشدار FE_INVALID را ایجاد نمی کند.

/* isunordered example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* isunordered, sqrt */

int main ()
{
double result;
result = sqrt (-1.0);
if (isunordered(result,0.0))
printf ("sqrt(-1.0) and 0.0 cannot be ordered");
else
printf ("sqrt(-1.0) and 0.0 can be ordered");
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x, y
مقادیر برای بررسی اینکه آیا آنها مرتب هستند یا خیر.

مقدار خروجی

اگر x یا y هر کدام NaN باشند مقدار 1 (شرط صحیح) و در غیر اینصورت مقدار 0 (شرط نادرست) را بر می گرداند.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*