بکندباز

تابع ‎ob_get_clean()‎ در PHP

مثال

ذخیره ی محتوای درون یک بافر در یک متغیر:

<?php
ob_start();
echo "Hello World!";
$contents = ‎ob_get_clean()‎;
echo "The contents of the buffer are: ";
echo $contents;
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_clean()‎ محتوای درون یک بافر را برمیگرداند و سپس آن محتوا را از بافر پاک می کند.

سینتکس

‎ob_get_clean()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0