بکندباز

تابع ‎ob_get_contents()‎ در PHP

مثال

ذخیره ی محتوای یک بافر در یک متغیر:

<?php
ob_start();
echo "Hello World!";
$contents = ‎ob_get_contents()‎;
ob_end_clean();

echo "The contents of the buffer are: ";
echo $contents;
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_contents()‎ محتوای درون قبلی ترین بافر را برمیگرداند.

سینتکس

‎ob_get_contents()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0