بکندباز

تابع ‎ob_get_flush()‎ در PHP

مثال

ذخیره ی محتوای بافر در یک متغیر:

<?php
ob_start();
echo "Hello World!";
$contents = ‎ob_get_flush()‎;

echo "<br>";
echo "The contents of the buffer were: ";
echo $contents;
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_flush()‎ محتوای قبلی ترین بافر را برمی گرداند و بافر را پاک می کند.

سینتکس

‎ob_get_flush()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0