بکندباز

تابع ‎ob_get_length()‎ در PHP

مثال

چاپ تعداد کاراکتر های موجود در بافر خروجی:

<?php
ob_start();
echo "Hello World!";
$length = ‎ob_get_length()‎;
ob_end_clean();

echo "The contents of the buffer are $length characters long";
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_length()‎ طول محتوای موجود در قبلی ترین بافر خروجی را بر حسب بایت برمیگرداند. این عدد همیشه برابر با تعداد کاراکتر ها نیست، چون بعضی کاراکتر ها ممکن است بیشتر از یک بایت باشند.

سینتکس

‎ob_get_length()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0