بکندباز

تابع ‎ob_get_level()‎ در PHP

مثال

مشخص کردن اینکه چند بافر خروجی فعال هستند:

<?php
$buffer_count = ‎ob_get_level()‎;
echo "Buffer level: $buffer_count.<br>";

// Add an output buffer
ob_start();
$buffer_count = ‎ob_get_level()‎;
echo "Buffer level: $buffer_count.<br>";

// Add another output buffer
ob_start();
$buffer_count = ‎ob_get_level()‎;
echo "Buffer level: $buffer_count.<br>";

// Close all buffers
ob_end_flush();
ob_end_flush();
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_level()‎ مشخص می کند که چند بافر خروجی در حال حاضر فعال هستند.

سینتکس

‎ob_get_level()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0