بکندباز

تابع ‎ob_get_level()‎ در PHP

مثال

مشخص کردن اینکه چند بافر خروجی فعال هستند:

<?php
$buffer_count = ‎ob_get_level()‎;
echo "Buffer level:  $buffer_count.<br>";

// Add an output buffer
ob_start();
$buffer_count = ‎ob_get_level()‎;
echo "Buffer level: $buffer_count.<br>";

// Add another output buffer
ob_start();
$buffer_count =  ‎ob_get_level()‎;
echo "Buffer level: $buffer_count.<br>";

// Close  all buffers
ob_end_flush();
ob_end_flush();
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_level()‎ مشخص می کند که چند بافر خروجی در حال حاضر فعال هستند.

سینتکس

‎ob_get_level()‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ