بکندباز

تابع ‎ob_implicit_flush()‎ در PHP

مثال

ارسال فوری محتوا به مروگر در هر دستور چاپ خروجی:

<?php
// Turn on implicit flushing
ob_implicit_flush(1);

// Some browsers will not display the content if it is too short
// We use str_pad() to make the output long enough
echo str_pad("Hello World!", 4096);

// Even though the script is still running, the browser already can see the content
sleep(3);
?>

توضیحات

تابع ‎ob_implicit_flush()‎ ارسال فوری را فعال یا غیر فعال می کند. وقتی فعال می شود، با هر دستور چاپ، محتوا مستقیماً به مرورگر ارسال می شود و دیگر نیازی به استفاده از تابع  flush() نیست.

سینتکس

ob_implicit_flush(flag);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
flag1 = فعال.

0 = غیر فعال

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0