بکندباز

تابع ‎ob_start()‎ در PHP

مثال

ساخت یک بافر خروجی:

<?php
‎ob_start()‎;
echo "This content will not be sent to the  browser.";
ob_end_clean();

echo "This content will be sent to the  browser.";
?>

توضیحات

تباع ‎ob_start()‎ یک بافر خروجی ایجاد می کند. یک تابع به صورت callback می تواند برای انجام عملیاتی روی محتوا قبل از ارسال به خروجی، به آن ورودی به آن داده شود. flags برای دادن مجوز ها یا اعمال محدودیت ها استفاده می شوند.

سینتکس

ob_start(callback, chunk_size, flags);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
callback اختیاری. تابعی برای اعمال تغییرات روی محتوای بافر قبل از اینکه به خروجی ارسال شود.

این تابع باید پارامتر های زیر را داشته باشد:

chunk_size اختیاری. پیشفرض = 0. وقتی به مقداری بزرگتر از صفر ست شود، بافر به صورت اتوماتیک به محض اینکه طول محتوا به این عدد برسد، به خروجی ارسال شده و پاک می شود.
flags اختیاری. پیشفرض PHP_OUTPUT_HANDLER_STDFLAGS.PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE – فراخوانی توابع ‎ob_clean()‎,‎ob_end_clean()‎ و ‎ob_get_clean()‎ مجاز است.

PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE – فراخوانی توابع ‎ob_flush()‎,‎ob_end_flush()‎ و ‎ob_get_flush()‎ مجاز است.

PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE – فراخوانی توابع ‎ob_end_clean()‎, ‎ob_end_flush()‎ و ‎ob_get_flush()‎ مجاز است.

PHP_OUTPUT_HANDLER_STDFLAGS – برابر با

PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE | PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE | PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question