بکندباز

تابع ‎output_reset_rewrite_vars()‎ در PHP

مثال

پاک کردن متغیر ها از URL:

<?php
// Make the URL rewriter affect <a href> and <form> tags
ini_set('url_rewriter.tags','a=href,form=');

// Add a variable
output_add_rewrite_var('var', 'value');
echo '<a href="">This link (URL) will have a variable</a><br>';
ob_flush();

// Remove the variable
‎output_reset_rewrite_vars()‎;
echo '<a href="">This link (URL) will not have a variable</a>';
?>

توضیحات

تابع ‎output_reset_rewrite_vars()‎ همه ی متغیر هایی که توسط تابع output_add_rewrite_var() از بافر خروجی، اضافه شده بودند را حذف می کند. البته متغیر را از محتوایی که از قبل ارسال شده است را پاک نمیکند اما جلوی افزودن شدن آنها به محتواهای بعدی را میگیرد.

سینتکس

‎output_reset_rewrite_vars()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0