بکندباز

آموزش PHP – کد های if … else …elseif

لیست تمام سرفصل ها در: آموزش PHP
در طول آموزش سعی می شود از نام های انگلیسی اصلی متغیر ها و اصطلاحات بیشتر استفاده شود تا برای استفاده در منابع خارجی نیز به شما کمک کند.

جملات شرطی برای اجرای عملیات مختلف در شرایط مختلف استفاده می شوند.

جملات شرطی در PHP

هنگام نوشتن کد، خیلی پیش می آید که می خواهید برای شرایط مختلف عملیات های متفاوتی انجام شود. در این مواقع می توانید از جملات شرطی در کد خود استفاده کنید.

جملات شرطی در PHP به شکل های زیر هستند:

 • if: در صورتی که نتیجه شرط true شود یک کد اجرا می شود
 • if…else: در صورتی که نتیجه شرط true شود، یک کد و درصورتی که false شود کد دیگری اجرا می شود
 • if…elseif…else: برای شرط های مختلف کد های مختلف اجرا می شود.
 • switch: یکی از چند کد انتخاب و اجرا می شود.

جمله شرطی if در PHP

در صورتی که نتیجه شرط true شود یک کد اجرا می شود:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
}

مثال: اگر ساعت کمتر از 20 باشد، جمله “Have a good day!” را چاپ کن:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
}
?>

جمله شرطی if…else در PHP

در صورتی که نتیجه شرط true شود، یک کد و درصورتی که false شود کد دیگری اجرا می شود


if (condition) {
 code to be executed if condition is true;
} else {
 code to be executed if condition is false;
}

مثال: اگر ساعت کمتر از 20 بود، جمله “Have a good day!” و در غیر این صورت جمله “Have a good night!” را چاپ کن.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
} else {
 echo "Have a good night!";
}
?>

جمله شرطی if…elseif…else در PHP

برای شرط های مختلف کد های مختلف اجرا می شود.


if (condition) {
 code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
 code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
 code to be executed if all conditions are false;
}

مثال: اگر ساعت کمتر از 10 بود جمله “Have a good morning!”، در غیر اینصورت اگر ساعت کمتر از 20 بود، جمله “Have a good day!” و در غیر این صورت جمله “Have a good night!” را چاپ کن.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
 echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
} else {
 echo "Have a good night!";
}
?>

جمله شرطی switch در PHP

switch در فصل بعدی توضیح داده خواهد شد.

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0