بکندباز

تابع ‎is_float()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر از نوع اعشاری است یا نه:

<?php
$a = 32;
echo "a is " . is_float($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is " . is_float($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo "c is " . is_float($c) . "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_float($d) . "<br>";

$e = true;
echo "e is " . is_float($e) . "<br>";

$f = "null";
echo "f is " . is_float($f) . "<br>";

$g = 1.e3;
echo "g is " . is_float($g) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_float()‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع اعشاری است یا نه.

این تابع برابر با تابع ‎is_double()‎ است.

این تابع اگر متغیر اعشاری باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_float(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_float()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0