لیست تمرین برنامه نویسی

تمریناتی که با زبان csharp حل شده اند

ارسال سؤال تمرین

تمرین کلمات طول فرد را معکوس کنید 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها فرمت دهی متن

تمرین مخفف کردن یک جمله 25+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین عدد بزرگتر از A و B و بخش پذیر بر B 25+


تگ ها: جبر ریاضیات

تمرین بازی دوز 50+


تگ ها: آرایه ها اعداد بازی عملیات منطقی

تمرین مجموع مشترک ها 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد ریاضیات مصاحبه

تمرین آیا خطوط موازی هستند 25+


تگ ها: اعتبارسنجی جبر ریاضیات

تمرین در صف بایستید 10+


تگ ها: آرایه ها اعداد دستور شرطی

تمرین ایندکس تمام حروف بزرگ 10+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین افزودن کلمه 5+


تگ ها: برنامه‌نویسی تابعی رشته ها مبانی زبان

تمرین مشکل مزرعه 10+


تگ ها: الگوریتم ریاضیات مبانی زبان

تمرین مشکل فروشنده دوره گرد 25+


تگ ها: الگوریتم تابع بازگشتی ریاضیات عملیات منطقی

تمرین دنباله اعداد مثلثی 25+


تگ ها: الگوریتم جبر حلقه ها ریاضیات

تمرین حجم یک مخروط 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات هندسه

تمرین حروف تکراری 10+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین حداکثر طول ضلع مثلث 5+


تگ ها: اعداد الگوریتم ریاضیات

تمرین مرتب سازی لیست 10+


تگ ها: آرایه ها اعداد مرتب سازی

تمرین بازی Uno 25+


تگ ها: آرایه ها بازی

تمرین دایره یا مربع؟ 10+


تگ ها: اعتبارسنجی هندسه

تمرین بازی جلاد 25+


تگ ها: بازی حلقه ها رشته ها مبانی زبان

تمرین قمار تاس 25+


تگ ها: الگوریتم بازی دستور شرطی ریاضیات