بکندباز

کلمات متشابه

تابعی بنویسید که لیستی از کلمات را به عنوان آرگومان ورودی دریافت کند و کلماتی که نیم یا بیش از نیمی از حروفشان با هم مشترک است را در یک لیست یکسان قرار داده و یک لیست دو بعدی را در خروجی برگرداند.

نمونه های ورودی و خروجی

Same_words([ "which", "band", "watch", "coarse", "what", "course", "fort", "device", "altar", "bad", "four", "alter", "devise", "for" ])
#[['altar', 'alter'], ['watch', 'which'], ['watch', 'what'], ['device', 'devise'], ['coarse', 'course'], ['for', 'fort', 'four'], ['alter', 'coarse'], ['course', 'four'], ['bad', 'band']]

Same_words(["board", "sea", "boar", "thought", "see", "though", "deer", "taught"]) 
#[['sea', 'see'], ['boar', 'board'], ['taught', 'though', 'thought']]

نکته: تعداد کلمات ممکن است در هر آرایه متفاوت باشد و ممکن است تعداد حروف چند کلمه متشابه یکسان نباشد.

سطح: متوسط

مشاهده پاسخ ها


این تمرین را حل کنید:

5 پاسخ برای این تمرین ثبت شده است.
user-IoQl

پاسخ های کاربران به این تمرین

mantix
امتیاز:‌ 7725
0 0
‎پایتون‎
۳۰ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

bigdeli
امتیاز:‌ 225
0 0
‎پایتون‎
۱۳ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Ahw8ww88w
امتیاز:‌ 210
0 0
‎PHP‎
۲۱ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Foad
امتیاز:‌ 2479
0 0
‎پایتون‎
۱۴ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 2862
2 0
‎پایتون‎
۱ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید