بکندباز

حذف صفر های ابتدایی و انتهایی

تابعی ایجاد کنید که عدد n را به عنوان رشته دریافت کند و عدد را بدون صفرهای انتهایی و ابتدایی به عنوان رشته در خروجی برگرداند.
صفرهای انتهایی، صفرهای بعد از یک نقطه اعشار هستند که بر مقدار تأثیری ندارند (به عنوان مثال سه صفر آخر در 3.4000 و 3.04000).
صفرهای ابتدایی، صفرهای قبل از یک عدد کامل هستند که بر مقدار تأثیر نمی‌گذارند (به عنوان مثال، سه صفر اول در 000234 و 000230).

نمونه ورودی خروجی

removeLeadingTrailing("230.000") ➞ "230"

removeLeadingTrailing("00402") ➞ "402"

removeLeadingTrailing("03.1400") ➞ "3.14"

removeLeadingTrailing("30") ➞ "30"

نکات

  • اگر عددی با 0.0 در انتهای آن دریافت کردید، مقدار صحیح را برگردانید (به عنوان مثال به جای “4.0” “4” را برگردانید).
  • اگر عدد 0، 0.0، 000، 00.00، و غیره است… “0” را برگردانید.

سطح: متوسط

مشاهده پاسخ ها


این تمرین را حل کنید:

17 پاسخ برای این تمرین ثبت شده است.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

پاسخ های کاربران به این تمرین

alirezakz
امتیاز:‌ 1559
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۶ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad0232
امتیاز:‌ 4030
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 1511
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali7mohammadi
امتیاز:‌ 3028
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 8361
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

peymanch
امتیاز:‌ 50
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۵ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 1500
0 0
‎پایتون‎
۲۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Island0
امتیاز:‌ 230
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۳ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 3834
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MahyarAz
امتیاز:‌ 675
0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-li18
امتیاز:‌ 100
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

bigdeli
امتیاز:‌ 225
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۳ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2549
0 0
‎پایتون‎
۸ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۶ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MMatinKateb
امتیاز:‌ 155
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۵ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mahdiar.shahidi
امتیاز:‌ 285
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 4725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید