بکندباز

انتقال حروف بزرگ به ابتدا

تابعی بنویسید که تمام حروف بزرگ را به ابتدای کلمه منتقل کند.
نکته: ترتیب اصلی حروف بزرگ و کوچک حفظ شود.

نمونه ورودی خروجی

capToFront("hApPy") ➞ "APhpy"

capToFront("moveMENT") ➞ "MENTmove"

capToFront("shOrtCAKE") ➞ "OCAKEshrt"

سطح: متوسط

مشاهده پاسخ ها


این تمرین را حل کنید:

18 پاسخ برای این تمرین ثبت شده است.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

پاسخ های کاربران به این تمرین

alirezakz
امتیاز:‌ 1559
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۶ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎C#‎
۵ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad0232
امتیاز:‌ 4030
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 1511
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali7mohammadi
امتیاز:‌ 3078
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 8361
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

amirsajad
امتیاز:‌ 585
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۵ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 1500
0 0
‎پایتون‎
۲۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Island0
امتیاز:‌ 230
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OOxQ
امتیاز:‌ 100
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۸ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-li18
امتیاز:‌ 100
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 3834
0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2549
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

bigdeli
امتیاز:‌ 225
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۳ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۶ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MMatinKateb
امتیاز:‌ 155
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۵ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mahdiar.shahidi
امتیاز:‌ 285
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 4725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید