بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 5 25
آسان 15 150
متوسط 2 50
زبان ها
زبان امتیاز
Python 225
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
اعداد زوج را جدا کنید Python
بدست آوردن مساحت Python
بزرگترین عدد آرایه Python
برگرداندن عدد بعدی Python
تبدیل دقیقه به ثانیه Python

بیشتر