تمرین Regex - عبارات با قاعده

تمرین اعتبارسنجی کلمه عبور 25+


تگ ها: کلمه عبور

تمرین پیدا کردن تمام کلماتی که حرف z دارند 25+


تگ ها: کلمه

تمرین پیدا کردن تمام درصد ها 25+


تگ ها: اعداد درصد

تمرین استخراج نام فایل از آدرس فایل 25+


تگ ها: فایل

تمرین پایان با حرف n – ب2 10+


تمرین پایان با حرف n 5+


تمرین استخراج تمام مصوت ها 10+


تگ ها: مصوت ها

تمرین شروع با حرف a 5+


تمرین اعتبارسنجی اعداد 5+


تگ ها: اعداد

تمرین استخراج تمام تصاویر درون یک کد html 25+


تگ ها: img url

تمرین پیدا کردن تمام اعداد درون متن – 1 10+


تگ ها: اعداد

تمرین اعتبارسنجی شماره موبایل 10+


تگ ها: اعداد شماره موبایل

تمرین استخراج تمام URL های تگ لینک درون یک کد html 25+


تگ ها: html url

تمرین اعتبارسنجی ایمیل 25+


تگ ها: ایمیل