تمرینات برنامه نویسی الگوریتمی

تمرین اشتباهات صفحه کلید 10+


تگ ها: رمزنگاری

تمرین معادله را حل کنید 10+


تگ ها: ریاضیات

تمرین شماره دابلتون 10+


تگ ها: اعداد

تمرین معکوس کردن یک لیست 10+


تگ ها: آرایه ها

تمرین محاسبه توان 5+


تگ ها: فیزیک

تمرین بزرگترین جفت لیست فرعی 50+


تگ ها: آرایه ها ریاضیات

تمرین بزرگترین لیست فرعی 25+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها

تمرین حجم هرم را محاسبه کنید 25+


تگ ها: ریاضیات هندسه

تمرین بزرگتر از مجموع؟ 25+


تگ ها: آرایه ها

تمرین ساعت 24 ساعته 25+


تگ ها: تاریخ رشته ها

تمرین محاسبه درآمد 25+


تگ ها: ریاضیات

تمرین تعداد دو یا چند 1 متوالی 25+


تگ ها: آرایه ها شمارش

تمرین آخرین مصوت را حذف کنید 25+


تگ ها: رشته ها

تمرین کریپتوپرایم ها 50+


تگ ها: اعداد اول رمزنگاری

تمرین اعداد قدرتمند 25+


تگ ها: اعداد اول ریاضیات

تمرین اولین عدد سمت چپ 10+


تگ ها: عبارات باقاعده

تمرین درآمد 3 برنامه نویس 5+


تگ ها: ریاضیات

تمرین آیا محموله ها جا می شوند؟ 10+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین ساندویچ مصوت ها 10+


تگ ها: رشته ها عبارات باقاعده

تمرین معکوس کردن محدوده 10+


تگ ها: آرایه ها حلقه