لیست تمرین برنامه نویسی

تمرین پایتون، php، جاوا، C++ و چندین زمان برنامه نویسی بکند دیگر

ارسال سؤال تمرین

تمرین شدت انفجار 25+


تگ ها: الگوریتم رشته ها فرمت دهی متن

تمرین مشتق یک تابع 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین از کدام نسل هستی؟ 25+


تگ ها: اشیاء دستور شرطی رشته ها عملیات منطقی

تمرین کلمات طول فرد را معکوس کنید 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها فرمت دهی متن

تمرین مخفف کردن یک جمله 25+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین عدد بزرگتر از A و B و بخش پذیر بر B 25+


تگ ها: جبر ریاضیات

تمرین طول پاره خط 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد ریاضیات هندسه

تمرین محاسبۀ حد یک عبارت ریاضی 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات معادلات

تمرین بازی دوز 50+


تگ ها: آرایه ها اعداد بازی عملیات منطقی

تمرین ساعت خواب 50+


تگ ها: آرایه ها اعداد رشته ها عملیات منطقی

تمرین مجموع مشترک ها 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد ریاضیات مصاحبه

تمرین آیا خطوط موازی هستند 25+


تگ ها: اعتبارسنجی جبر ریاضیات

تمرین در صف بایستید 10+


تگ ها: آرایه ها اعداد دستور شرطی

تمرین ایندکس تمام حروف بزرگ 10+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین افزودن کلمه 5+


تگ ها: برنامه‌نویسی تابعی رشته ها مبانی زبان

تمرین مشکل مزرعه 10+


تگ ها: الگوریتم ریاضیات مبانی زبان

تمرین محیط یک مستطیل را پیدا کنید 5+


تگ ها: اعداد ریاضیات مبانی زبان هندسه

تمرین مشکل فروشنده دوره گرد 25+


تگ ها: الگوریتم تابع بازگشتی ریاضیات عملیات منطقی

تمرین دنباله اعداد مثلثی 25+


تگ ها: الگوریتم جبر حلقه ها ریاضیات

تمرین حجم یک مخروط 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات هندسه