بکندباز

روش های به دست آوردن امتیاز

روش های به دست آوردن امتیاز در سایت بکندباز

 1. حل تمرینات برنامه نویسی
  • هر تمرین بر اساس سطح آن امتیاز دارد.
  • هر تمرین را می توانید چندین بار با زبان های متفاوت حل کنید.
  • هر تمرین را می توانید چندین بار با یک زبان ولی با الگوریتم های متفاوت حل کنید.
  • نکته: فقط دو حلی که با یک زبان و با یک الگوریتم باشند امتیاز اضافه ای برای شما به همراه ندارند
 2. حل جدول برنامه نویسی
  • هر جدول برنامه نویسی بر اساس تعداد سوالاتش امتیاز متفاوتی دارد
  • در صورت حل کامل جدول، امتیاز آن محاسبه می شود
 3. پاسخ به کوئیز های بین درسی
  • کوئیز های بین درسی دوره های آموزشی سایت امتیاز دارند
  • توجه داشته باشید که پاسخ اشتباه به کوئیز ها نیز امتیاز منفی دارند و هر سه پاسخ اشتباه امتیاز یک پاسخ صحیح را از بین می برد.