بکندباز

برنامه نویسان برتر

برنامه نویسان برتر

برنامه نویس امتیاز
mantix
(56%) (35.6%) (6.9%) javascript (0.1%) (0%)
16066
Amin
(53.1%) (29.4%) (11.6%) (1.8%) (1.5%) c (0.6%) (0.1%)
10410
alitayyar (عضو ویژه)
(72.8%) (0.3%) (0.1%)
9694
Aliak
(76.7%) (17.9%) (1.9%) javascript (0.5%) (0.4%)
8451
ali-zizo
(99.9%) javascript (0.1%)
8050
aliahmadi98
(95.1%) (2.3%) javascript (0.1%)
7285
AmirNamdari
(86.7%) (7.1%) c (3.2%) javascript (0.8%) go (0.2%)
6660
user-mqtz
(100%)
6355
FDK2077 (عضو ویژه)
(97.2%)
6045
mohamad0232
(79.6%) (12.9%) (5.2%) (1.9%) (0.4%)
6005

چطور امتیاز دریافت کنم؟