لیست تمرین برنامه نویسی

تمرین پایتون، php، جاوا، C++ و چندین زمان برنامه نویسی بکند دیگر

ارسال سؤال تمرین

تمرین بیشترین جمع مسیر 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات شمارش مسیریابی

تمرین پیدا کردن امتیاز کل 50+


تگ ها: اعداد حلقه ها رشته ها ریاضیات کد اسکی مرتب سازی

تمرین شمارش تعداد 1 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات شمارش

تمرین چند تا 1 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد حلقه ها شمارش

تمرین یکان اول 25+


تگ ها: اعداد اعداد اول

تمرین اعدادی که جمع رقم‌هایشان عددی اول است 25+


تگ ها: اعداد اعداد اول ریاضیات

تمرین مجموع رقم های کوچکترین عدد 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین کدام اعداد 1 دارند؟ 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها شمارش

تمرین بازی قدیمی و جذاب فکر بکر 50+


تگ ها: اعداد رمز نگاری ریاضیات

تمرین پیدا کردن رمز گاو صندوق 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین 10001 مین عدد اول 50+


تگ ها: اعداد اعداد اول

تمرین جمع رقم های فاکتوریل 25+


تگ ها: اعداد تابع بازگشتی ریاضیات

تمرین شمارش حروف اعداد 50+


تگ ها: اعداد رشته ها ریاضیات شمارش

تمرین اعداد بخش پذیر بر 3 یا 5 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین جمع رقم های توان 2 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین توان یکتا 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات شمارش

تمرین فیثاغورث خاص 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین جایزه 50+


تگ ها: اعداد رشته ها شمارش

تمرین کوچکترین حاصلضرب 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین بزرگترین عدد پالیندرومیک 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات