تمرین بهینه نویسی الگوریتم

این تمرینات مشابه تمرینات بخش الگوریتمی هستند با این تفاوت که نتیجه مسئله فقط برای یک ورودی خاص، درخواست شده است و در نتیجه فقط یک خروجی دارد. این داده ورودی، عدد یا لیست بسیار بزرگی است و نمی توان با یک الگوریتم غیر بهینه، پاسخ را در زمان مناسبی دریافت کرد و در صورت نوشتن یک کد ساده یا غیر بهینه، زمان و منابع زیادی برای حل کد صرف خواهد شد..

تمرین بیشترین جمع مسیر 50+


zohreh
تگ ها: اعداد ریاضیات شمارش مسیریابی

تمرین پیدا کردن امتیاز کل 50+


zohreh
تگ ها: اعداد حلقه ها رشته ها ریاضیات کد اسکی مرتب سازی

تمرین شمارش تعداد 1 25+


Amin
تگ ها: اعداد ریاضیات شمارش

تمرین چند تا 1 25+


mehrdad
تگ ها: آرایه ها اعداد حلقه ها شمارش

تمرین یکان اول 25+


Amin
تگ ها: اعداد اعداد اول

تمرین اعدادی که جمع رقم‌هایشان عددی اول است 25+


Amin
تگ ها: اعداد اعداد اول ریاضیات

تمرین مجموع رقم های کوچکترین عدد 50+


Amin
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین کدام اعداد 1 دارند؟ 25+


Amin
تگ ها: اعداد حلقه ها شمارش

تمرین پیدا کردن رمز گاو صندوق 25+


hamed3033
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین 10001 مین عدد اول 50+


zohreh
تگ ها: اعداد اعداد اول

تمرین جمع رقم های فاکتوریل 25+


zohreh
تگ ها: اعداد تابع بازگشتی ریاضیات

تمرین شمارش حروف اعداد 50+


zohreh
تگ ها: اعداد رشته ها ریاضیات شمارش

تمرین اعداد بخش پذیر بر 3 یا 5 25+


zohreh
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین جمع رقم های توان 2 25+


zohreh
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین توان یکتا 25+


zohreh
تگ ها: اعداد ریاضیات شمارش

تمرین فیثاغورث خاص 25+


zohreh
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین جایزه 50+


zohreh
تگ ها: اعداد رشته ها شمارش

تمرین کوچکترین حاصلضرب 50+


zohreh
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین بزرگترین عدد پالیندرومیک 50+


zohreh
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین بزرگترین فاکتور عدد اول 50+


zohreh
تگ ها: اعداد اعداد اول ریاضیات