پروژه های ساده برنامه نویسی

در این بخش، پروژه هایی ساده که اغلب به صورت تعاملی هستند آورده شده است. موضوع پروژه ها اغلب ساخت بازی های ساده ای هستند که در عین اینکه سرگرم کننده هستند، در بخش های مختلف مهارت های شما را به چالش می کشند.