بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 2 20
متوسط 5 125
سخت 1 50
زبان ها
زبان امتیاز
Python 390
PHP 56
C++ 47
Java 21
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 5 155

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 19%
cpp 27%
java 9%
python 29%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
حقوق کارمند Python
استخراج هشتگ از عنوان Python
تبدیل عدد به حروف Python
تبدیل دودویی به رشته Python
تغییر حروف به حرف بعدی Python

بیشتر