بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 1 10
متوسط 5 125
سخت 1 50
زبان ها
زبان امتیاز
Python 100
C# 90
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
تبدیل عدد به حروف C#
کدگذاری ساده C#
تغییر حروف به حرف بعدی C#
مقسوم علیه های اول C#
تبدیل دودویی به رشته C#

بیشتر