بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 5 50
متوسط 4 100
سخت 1 50
زبان ها
زبان امتیاز
Python 205
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
بخش پذیری عدد اول ارایه Python
اعداد بخش پذیر از بین یک محدوده Python
اعداد جالب Python
تبدیل عدد به حروف Python
شمارش تعداد 1 Python

بیشتر