بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 3 15
زبان ها
زبان امتیاز
Python 61
PHP 36
C++ 33
Java 30
C# 8

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 10%
cpp 23%
java 13%
python 29%
sql 10%
csharp 12%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
برگرداندن جمع دو عدد Python
تبدیل سال به روز Python
تبدیل دقیقه به ثانیه Python

بیشتر