تمرینات پروژه ای چند مرحله ای

تمرین پروژه های عملی پیشرفته، از طریق چالش های مرحله ای

جدول سودوکو

تعداد مراحل: ۴

ماشین حساب

تعداد مراحل: ۱۰