بکندباز

تابعی بنویسید که یک عدد صحیح steps را می گیرد و یک پله رو به بالا را با تعداد پله های steps را به عنوان یک رشته رسم می کند. هر مرحله با ترکیبی از زیرخط(_)، خط جدید و خط عمودی (|) نشان داده می شود.

بنابراین، اگر نتیجه را برای یک پله با سه مرحله چاپ کنید، چیزی شبیه به این خواهد شد:

   _
  _|
 _|
_|

 
مثال ها

stair(1) ➞ " _\n_|"
# 2 spaces, 1 underscore, 1 newline, 1 underscore, 1 vertical line

stair(2) ➞ "  _\n _|\n_|"
# 4 spaces, 1 undescore, 1 newline, 2 spaces, 1 underscore,
# 1 vertical line, 1 newline, 1 underscore, 1 vertical line

stair(3) ➞ "   _\n  _|\n _|\n_|"
# 6 spaces, 1 undescore, 1 newline, 4 spaces, 1 underscore,
# 1 vertical line, 1 newline, 2 spaces, ...

stair(4) ➞ "    _\n   _|\n  _|\n _|\n_|"
# 8 spaces, 1 undescore, 1 newline, 6 spaces, 1 underscore,
# 1 vertical line, ...

یادداشت

 • از آنجایی که پله رو به بالا است، ابتدای کد بالای پله است.
 • همه اعداد مثبت هستند.
 • برای ورودی صفر، ___ (3 underline) برگردانید.
stair(1) ➞ " _\n_|"
stair(2) ➞ "  _\n _|\n_|"
stair(3) ➞ "   _\n  _|\n _|\n_|"
stair(4) ➞ "    _\n   _|\n  _|\n _|\n_|"
stair(0) ➞ ___

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirNamdari
امتیاز:‌ 4060
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9619
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
28 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5900
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

EmEsDigi
امتیاز:‌ 1649
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Miladunix
امتیاز:‌ 1325
0 0
‎پایتون‎
7 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15066
1 0
‎پایتون‎
30 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

faramarz
امتیاز:‌ 4660
0 0
‎پایتون‎
29 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
0 0
‎پایتون‎
26 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
0 0
‎پایتون‎
26 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید