بکندباز

تابعی بنویسید که اگر شماره تلفن در قالب معتبر باشد، True را برمی گرداند. قالب های معتبر به شرح زیر است:

با کد کشور بدون کد کشور
+1-892-445-7663 892-445-7663
1-892-445-7663 (892) 445-7663
1 (892) 445-7663 892.567.8901
1.892.567.8901 892 567 8901
1 892 567 8901 8901/567/892
18925678901
1/892/567/8901

مثال ها

validate("577 332 1114") ➞ False
# بیشتر از یک فاصله بین اعداد وجود دارد.

validate("57 332 1114") ➞ False
# گروه دو رقمی در اعداد صحیح نیست.

نمونه ورودی و خروجی

validate("578-332-1114") ➞ True

validate("57-332-1114") ➞ False

validate("577 332 1114") ➞ False

نکات

 • کد کشور همیشه +1 یا 1 خواهد بود.
 • هر شماره تلفن شامل 10 یا 11 رقم (بسته به وجود کد کشور) خواهد بود.
 • بین خوشه های رقمی یا باید دقیقاً یک فاصله وجود داشته باشد، یا یک جداکننده باشد، یا اصلاً فاصله وجود نداشته باشد.

 

validate("578-332-1114") ➞ True
validate("57-332-1114") ➞ False
validate("577 332 1114") ➞ False
validate("57 332 1114") ➞ False
validate("157%332-1114") ➞ False
validate("+1-892-445-7663") ➞ True
validate("1/892/567/8902") ➞ True
validate("89-445-7663") ➞ False
validate("892?567?8901") ➞ False
validate("1&892&445-7663") ➞ False
validate("8925678901") ➞ True

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirNamdari
امتیاز:‌ 3335
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5900
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید