بکندباز

تابعی بنویسید لیستی را دریافت کرده و لیست اعداد حقیقی زیرمجموعه خود را برگرداند.

نمونه ورودی و خروجی

listless_list([1, [4, 7.6]]) ➞ [1, 4, 7.6]

listless_list([[[66]], ["some text", [False], 0.5]]) ➞ [66, 0.5]

listless_list([[[[[[[4321]]]]]]]) ➞ [4321]

 

نکات

یک لیست هم میتواند جزو لیست اصلی باشد.
میتوانید از تابع بازگشتی استفاده کنید.

listless_list([1, [4, 7.6]])  ➞ [1, 4, 7.6]
listless_list([[[66]], ["some text", [False], 0.5]])  ➞ [66, 0.5]
listless_list([[[[[[[4321]]]]]]])  ➞ [4321]
listless_list([None, 33.9, ["12", [66, [[4.739], True]], []]])  ➞ [33.9, 66, 4.739]
listless_list([[], '9', False, "3/4"])  ➞ []

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7815
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Astranger
امتیاز:‌ 770
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Arhsi8294
امتیاز:‌ 430
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

qzle
امتیاز:‌ 2764
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1895
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Aliak
امتیاز:‌ 8451
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15981
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
28 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*