بکندباز

تابعی بنویسید که یک دیکشنری بعنوان ورودی دریافت می کند که در آن key ها فامیلی افراد و value لیستی از افرادی هست که آن فامیلی را دارند.

چالش شما این است که در خروجی یک دیکشنری برگردانید که key های آن حرف اول فامیلی و value آن تعداد افرادی است که فامیلی آنها با آن حرف شروع شده است

نمونه ورودی و خروجی

count_first_letter({"Stark": ["Ned", "Robb", "Sansa"], "Snow" : ["Jon"], "Lannister": ["Jaime", "Cersei", "Tywin"]}) ➞ {"L": 3, "S": 4}

count_first_letter({"Stark": ["Ned", "Robb", "Sansa"], "Snow" : ["Jon"], "Sannister": ["Jaime", "Cersei", "Tywin"]}) ➞ {"S": 7}

count_first_letter({"Stark": ["Ned", "Robb", "Sansa"], "Snow" : ["Jon"], "Lannister": ["Jaime", "Cersei", "Tywin"],"Tion":["joun","sara"]}) ➞ {"L":3, "S":4, "T":2}
count_first_letter({"Stark": ["Ned", "Robb", "Sansa"], "Snow" : ["Jon"], "Lannister": ["Jaime", "Cersei", "Tywin"]})  ➞ {"L": 3, "S": 4}
count_first_letter({"Stark": ["Ned", "Robb", "Sansa"], "Snow" : ["Jon"], "Sannister": ["Jaime", "Cersei", "Tywin"]})  ➞ {"S": 7}
count_first_letter({"Stark": ["Ned", "Robb", "Sansa"], "Snow" : ["Jon"], "Lannister": ["Jaime", "Cersei", "Tywin"],"Tion":["joun","sara"]})  ➞ {"L":3, "S":4, "T":2}

پاسخ های کاربران به این تمرین

Amin
امتیاز:‌ 10411
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirAli-MPF
امتیاز:‌ 845
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-i7NK
امتیاز:‌ 120
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 5094
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mahdi8413
امتیاز:‌ 25
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7815
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Arhsi8294
امتیاز:‌ 430
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 5700
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mz1384
امتیاز:‌ 1320
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

qzle
امتیاز:‌ 2764
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 1400
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1895
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

sajjad112220
امتیاز:‌ 620
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15981
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*