بکندباز

sharingun

عاشق پیشرفت و خستگیه ناشی از پیشرفت

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 4 55
متوسط 56 1375
سخت 4 200
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1625
C# 25
C++ 10