بکندباز

بسم الله الرحمن الرحیم Swift - IOS Development

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 14 80
آسان 139 1390
متوسط 35 900
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1655
Swift 780
فعالیت در بخش پرسش و پاسخ
تعداد سوالات 0
تعداد پاسخ ها 5
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
تولید پسورد Python
تولید پسورد Swift
جمع اعداد اول Swift
دستور شرطی سه گانه Swift
مبادله Swift

بیشتر