بکندباز

Reza_Amraei

بسم الله الرحمن الرحیم
Swift - IOS Development

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 16 90
آسان 130 1300
متوسط 35 900
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1655
Swift 790
فعالیت در بخش پرسش و پاسخ
تعداد سوالات 0
تعداد پاسخ ها 5
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
آیا عدد کوچکتر یا مساوی صفر است؟ Swift
امتیاز بسکتبال Swift
تولید پسورد Python
تولید پسورد Swift
جمع اعداد اول Swift

بیشتر