بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 5 25
آسان 39 390
متوسط 21 525
سخت 4 200
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1115
C++ 25
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
طراحی فرش Python
امتیاز تیم های فوتبال Python
برگرداندن اولین عنصر لیست Python
اعداد کرزن Python
دایره یا مربع؟ Python

بیشتر