بکندباز

faramarz

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 18 90
آسان 89 900
متوسط 114 2900
سخت 11 550
زبان ها
زبان امتیاز
Python 4635
C++ 25
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 6 190
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
سن سگ Python
تبدیل شورتکد به html Python
رشته را با کاراکترهای یکسان تقسیم کنید Python
مشکل فروشنده دوره گرد Python
آیا پالیندروم می شود؟ Python

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
تبدیل ثانیه به روز و ساعت و ... 35

بیشتر