بکندباز

Foad

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 3 20
آسان 48 480
متوسط 56 1450
سخت 9 450
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2473
Java 6
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 1 15

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

java 4%
python 32%
sql 2%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
رادیان به درجه Python
هر دو عدد Python
برعکس کردن Python
جستجوی کلمه Python
پرش از روی مانع Python

بیشتر