بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 6 60
متوسط 16 450
سخت 9 450
زبان ها
زبان امتیاز
Python 980
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 1 15
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
پیدا کردن الگو Python
تطبیق حروف Python
طولانی ترین کلمه Python
محاسبۀ تعداد یک رقم در یک عدد Python
پیدا کردن حرف با بالاترین ایندکس Python

بیشتر