بکندباز

kirito

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 5 25
آسان 28 280
متوسط 32 800
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1233
C++ 5
C# 3

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

cpp 3%
python 29%
csharp 8%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
چندمین حرف Python
تأکید بر کلمات Python
پذیرش سینما C++
تطبیق حروف Python
حروف کوچک و بزرگ Python

بیشتر