بکندباز

ali7mohammadi

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 16 80
آسان 84 840
متوسط 86 2150
سخت 7 350
زبان ها
زبان امتیاز
Python 3653
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 6 190

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 3%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
آیا محموله ها جا می شوند؟ Python
درآمد 3 برنامه نویس Python
اولین عدد سمت چپ Python
کلمه رمزی Python
معکوس کردن محدوده Python

بیشتر