بکندباز

mohamad0232

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 33 165
آسان 115 1160
متوسط 130 3275
سخت 19 950
زبان ها
زبان امتیاز
Python 4780
C# 775
Java 311
PHP 114
C++ 25
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
C# 1 15

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 40%
java 38%
csharp 100%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
حد اکثر مقدار ضلع سوم مثلث C++
مساحت مثلث قائم زاویه C++
عدد عجیب C++
آیا با وارونه اش برابر است؟ Java
شماره پرونیک Java

بیشتر