بکندباز

er_pypy

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 19 95
آسان 61 610
متوسط 30 750
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1465
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
ساخت تابع اندازه گیر Python
به توان رساندن Python
جمع مقدار مطلق Python
ساختن و گسستن رشته Python
پایان مشترک Python

بیشتر