بکندباز

Mohsen

Telegram: @tlgr_mohsen
Insta: @ig.mohsen

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
آسان 8 95
متوسط 34 875
سخت 12 600
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1836
PHP 92
C++ 33
C# 15
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
C# 1 15
Python 1 15

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 21%
cpp 23%
python 103%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
تشخیص اعداد پالیندروم Python
بزرگترین لیست فرعی Python
رمز ستونی Python
اولین عدد سمت چپ Python
مصوت های دسته ای، صامت های تکی Python

بیشتر