بکندباز

amirhassan

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 20 100
آسان 55 550
متوسط 60 1500
سخت 6 300
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2470
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
برعکس کردن Python
عدد پالیندروم Python
برعکس کردن عدد Python
شمارش معکوس از اعداد Python
معکوس کردن یک رشته باینری Python

بیشتر