بکندباز

Mts3113

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 62 310
آسان 33 330
متوسط 20 500
سخت 8 400
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1000
PHP 225
C# 85
C 75
Javascript 75
C++ 70
Java 45
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 1 35