بکندباز

Gorjiiran

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 16 80
آسان 66 660
متوسط 64 1600
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2340
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
آیا محموله ها جا می شوند؟ Python
درآمد 3 برنامه نویس Python
اولین عدد سمت چپ Python
تشخیص برخورد دایره ای Python
سودوکوی کوچک Python

بیشتر