بکندباز

Alann2

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 4 20
آسان 37 370
متوسط 60 1500
سخت 1 50
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2025
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 1 35
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
جداکردن اعداد فرد و زوج Python
جمع موقعیت حروف Python
جست و جوی دودویی Python
رای اکثریت Python
جمع اعداد فرد Python

بیشتر