بکندباز

محمدرضا طاهری

پایستار تا تحول تکنولوژی ایران !!

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 13 65
آسان 34 340
متوسط 25 625
سخت 1 50
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1165
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 3 85
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
سه گانه فیثاغورثی Python
برابر با 10 Python
اولین عدد سمت چپ Python
درآمد 3 برنامه نویس Python
ضرب اعداد در یک لیست Python

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
عدد عجیب 32
عدد کامل 26
ارزش لیست 23
توان پشت عدد 22

بیشتر