بکندباز

Arhsi8294

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 4 20
آسان 21 210
متوسط 31 775
سخت 6 275
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1375
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 2 70
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
حجم یک پوسته کروی Python
مقادیر نماد ها در یک ماتریس Python
ضریب ضربه Python
سه گانه فیثاغورثی Python
برابر با 10 Python

بیشتر