بکندباز

AmirNamdari

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 25 260
متوسط 159 4000
سخت 41 2050
زبان ها
زبان امتیاز
Python 5775
C++ 475
C 210
Javascript 50
Golang 10
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 7 205
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
معکوس کردن عدد Python
محاسبه جذر عدد Javascript
پیمایش تپه C
برج هانوی C
ساندویچ مصوت ها Python

بیشتر